Občanský zákoník - úplné znění

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

KAPITOLY

§ 1-14 HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A JEJÍ ZÁKLADNÍ ZÁSADY
§ 1-8 Díl 1 Soukromé právo
§ 9-11 Díl 2 Užití předpisů občanského práva
§ 12-14 Díl 3 Ochrana soukromých práv
§ 14 Svépomoc
§ 15-435 HLAVA II OSOBY
§ 15-22 Díl 1 Všeobecná ustanovení
§ 23-117 Díl 2 Fyzické osoby
§ 23-37 Oddíl 1 Obecná ustanovení
§ 26 Důkaz smrti
§ 29 Změna pohlaví
§ 30 Zletilost
§ 31-36 Nezletilí
§ 37 Přiznání svéprávnosti
§ 38-65 Oddíl 2 Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat
§ 38-44 Předběžné prohlášení
§ 45-48 Nápomoc při rozhodování
§ 49-54 Zastoupení členem domácnosti
§ 55-65 Omezení svéprávnosti
§ 66-70 Oddíl 3 Nezvěstnost
§ 71-76 Oddíl 4 Domněnka smrti
§ 77-80 Oddíl 5 Jméno a bydliště člověka
§ 77-78 Jméno člověka a jeho ochrana
§ 79 Pseudonym
§ 80 Bydliště
§ 81-117 Oddíl 6 Osobnost člověka
§ 81-83 Pododdíl 1 Obecná ustanovení
§ 84-90 Pododdíl 2 Podoba a soukromí
§ 91-103 Pododdíl 3 Právo na duševní a tělesnou integritu
§ 93-103 Zásah do integrity
§ 104-110 Pododdíl 4 Práva člověka převzatého do zdravotnického zařízení bez jeho souhlasu
§ 111-112 Pododdíl 5 Nakládání s částmi lidského těla
§ 113-117 Pododdíl 6 Ochrana lidského těla po smrti člověka
§ 118-418 Díl 3 Právnické osoby
§ 118-209 Oddíl 1 Obecná ustanovení
§ 120-121 Veřejné rejstříky právnických osob
§ 122-131 Ustavení a vznik právnické osoby
§ 132-137 Název
§ 136 Sídlo
§ 138-143 Přemístění sídla
§ 144-145 Účel právnických osob
§ 146-150 Veřejná prospěšnost
§ 151-160 Orgány právnické osoby
§ 161-167 Jednání za právnickou osobu
§ 168-173 Zrušení právnické osoby
§ 174-184 Přeměna právnické osoby
§ 185-186 Zánik právnické osoby
§ 187-209 Likvidace
§ 210-302 Oddíl 2 Korporace
§ 210-213 Pododdíl 1 Obecně o korporacích
§ 214-302 Pododdíl 2 Spolek
§ 218-221 Založení spolku
§ 222-225 Ustavující schůze
§ 226-227 Vznik spolku
§ 228-231 Pobočný spolek
§ 232-236 Členství
§ 236 Seznam členů
§ 237-242 Zánik členství
§ 243-247 Organizace spolku
§ 247 Nejvyšší orgán spolku
§ 248-257 Členská schůze
§ 255 Dílčí členské schůze
§ 256 Shromáždění delegátů
§ 257 Náhradní zasedání členské schůze
§ 258-261 Neplatnost rozhodnutí orgánu spolku
§ 262-264 Kontrolní komise
§ 265-268 Rozhodčí komise
§ 268 Zrušení spolku
§ 269-273 Likvidace spolku
§ 274-287 Fúze spolků
§ 288-302 Rozdělení spolku
§ 303-401 Oddíl 3 Fundace
§ 303-305 Pododdíl 1 Obecně o fundacích
§ 306-393 Pododdíl 2 Nadace
§ 309-316 Založení nadace
§ 314 Statut nadace
§ 315 Vznik nadace
§ 316 Změna sídla nadace
§ 317-320 Změna nadační listiny
§ 321-326 Zvláštní ustanovení o změně účelu nadace
§ 327-334 Vklady do nadace
§ 335-341 Majetek nadace a nadační kapitál
§ 342-343 Zvýšení nadačního kapitálu
§ 344-346 Snížení nadačního kapitálu
§ 347-348 Společná ustanovení
§ 349-352 Přidružený fond
§ 353-357 Nadační příspěvek
§ 357 Náklady správy
§ 358-361 Výroční zpráva
§ 362-367 Správní rada
§ 368-372 Dozorčí rada
§ 373-375 Revizor
§ 376-381 Zrušení nadace s likvidací
§ 382-390 Přeměna nadace
§ 391-393 Změna právní formy nadace na nadační fond
§ 394-401 Pododdíl 3 Nadační fond
§ 397 Vznik nadačního fondu
§ 402-418 Oddíl 4 Ústav
§ 404 Název ústavu
§ 405 Založení ústavu
§ 407 Vznik ústavu
§ 408 Ředitel
§ 409-412 Správní rada
§ 413 Statut ústavu
§ 416 Výroční zpráva
§ 419 Díl 4 Spotřebitel
§ 420-435 Díl 5 Podnikatel
§ 423-429 Obchodní firma
§ 429 Sídlo podnikatele
§ 430-435 Zastoupení podnikatele
§ 432 Zákaz konkurence
§ 436-488 HLAVA III ZASTOUPENÍ
§ 436-440 Díl 1 Všeobecná ustanovení
§ 441-456 Díl 2 Smluvní zastoupení
§ 441-449 Oddíl 1 Obecná ustanovení
§ 450-456 Oddíl 2 Prokura
§ 457-488 Díl 3 Zákonné zastoupení a opatrovnictví
§ 457-464 Oddíl 1 Obecná ustanovení
§ 465-485 Oddíl 2 Opatrovnictví člověka
§ 472-485 Opatrovnická rada
§ 485 Soupis jmění a vyúčtování správy
§ 486-488 Oddíl 3 Opatrovnictví právnické osoby
§ 489-544 HLAVA IV VĚCI A JEJICH ROZDĚLENÍ
§ 489-495 Díl 1 Všeobecná ustanovení
§ 496-504 Díl 2 Rozdělení věcí
§ 496 Věci hmotné a nehmotné
§ 497 Ovladatelné přírodní síly
§ 498 Nemovité a movité věci
§ 499 Zastupitelná věc
§ 500 Zuživatelná věc
§ 501 Hromadná věc
§ 502 Obchodní závod
§ 503 Pobočka
§ 504 Obchodní tajemství
§ 505-513 Díl 3 Součást věci a příslušenství věci
§ 505-509 Součást věci
§ 510-513 Příslušenství věci
§ 514-544 Díl 4 Cenný papír
§ 514-524 Oddíl 1 Obecná ustanovení
§ 516 Zastupitelné cenné papíry
§ 518 Forma cenného papíru
§ 519 Emise cenného papíru
§ 520 Vydání cenného papíru
§ 522 Stejnopisy
§ 523 Kupón
§ 524 Hromadná listina
§ 525-528 Oddíl 2 Zaknihované cenné papíry
§ 525 Zaknihovaný cenný papír
§ 526 Evidence zaknihovaných cenných papírů
§ 527 Účet vlastníka
§ 528 Účet zákazníků
§ 529-544 Oddíl 3 Přeměna cenného papíru na zaknihovaný cenný papír a přeměna zaknihovaného cenného papíru na cenný papír
§ 529-535 Pododdíl 1 Přeměna cenného papíru na zaknihovaný cenný papír
§ 536-544 Pododdíl 2 Přeměna zaknihovaného cenného papíru na cenný papír
§ 545-654 HLAVA V PRÁVNÍ SKUTEČNOSTI
§ 545-599 Díl 1 Právní jednání
§ 545-554 Oddíl 1 Všeobecná ustanovení
§ 548-550 Podmínka
§ 550 Doložení času
§ 551-554 Zdánlivé právní jednání
§ 555-558 Oddíl 2 Výklad právních jednání
§ 559-564 Oddíl 3 Forma právních jednání
§ 565-569 Oddíl 4 Soukromá listina a veřejná listina
§ 565-566 Soukromá listina
§ 567-569 Veřejná listina
§ 570-573 Oddíl 5 Právní jednání vůči nepřítomné osobě
§ 573 Domněnka doby dojití
§ 574-588 Oddíl 6 Neplatnost právních jednání
§ 574-579 Všeobecná ustanovení
§ 580-582 Hlavní důvody neplatnosti
§ 583-585 Omyl
§ 586-588 Následky neplatnosti
§ 589-599 Oddíl 7 Relativní neúčinnost
§ 600-608 Díl 2 Právní události
§ 600 Všeobecné ustanovení
§ 601-604 Význam času
§ 605-608 Počítání času
§ 609-654 Díl 3 Promlčení a prekluze
§ 609-653 Oddíl 1 Promlčení
§ 609-628 Pododdíl 1 Všeobecná ustanovení
§ 619-628 Počátek promlčecí lhůty
§ 629-644 Pododdíl 2 Délka promlčecí lhůty
§ 629-630 Obecná ustanovení
§ 631-644 Zvláštní ustanovení
§ 645-652 Pododdíl 3 Běh promlčecí lhůty
§ 653 Pododdíl 4 Obnovení nároku a běh nové promlčecí lhůty
§ 654 Oddíl 2 Prekluze
§ 655-975 ČÁST DRUHÁ RODINNÉ PRÁVO
§ 655-770 HLAVA I MANŽELSTVÍ
§ 655 Díl 1 Všeobecné ustanovení
§ 656-676 Díl 2 Vznik manželství
§ 671 Způsobilost uzavřít manželství
§ 672-676 Zákonné překážky manželství
§ 677-686 Díl 3 Zdánlivé manželství a neplatnost manželství
§ 677-679 Oddíl 1 Zdánlivé manželství
§ 680-686 Oddíl 2 Neplatnost manželství
§ 687-753 Díl 4 Povinnosti a práva manželů
§ 687-707 Oddíl 1 Obecná ustanovení 
§ 1024-1028 Rozhrady
§ 1029-1036 Nezbytná cesta
§ 1037-1039 Vyvlastnění a omezení vlastnického práva
§ 1040-1042 Ochrana vlastnického práva
§ 1043-1044 Ochrana domnělého vlastnického práva
§ 1045-1114 Oddíl 2 Nabytí vlastnického práva
§ 1045-1065 Pododdíl 1 Přivlastnění a nález
§ 1045-1050 Přivlastnění
§ 1051-1062 Nález
§ 1063-1065 Nález skryté věci
§ 1066-1073 Pododdíl 2 Přirozený přírůstek
§ 1066-1067 Přírůstek nemovité věci
§ 1068-1073 Naplavenina a strž
§ 1072 Přírůstek movité věci
§ 1074-1087 Pododdíl 3 Umělý přírůstek
§ 1074-1077 Zpracování
§ 1078-1082 Smísení
§ 1082 Společné ustanovení
§ 1083-1087 Stavba
§ 1087 Přestavek
§ 1088 Pododdíl 4 Smíšený přírůstek
§ 1089-1098 Pododdíl 5 Vydržení
§ 1089-1098 Řádné vydržení
§ 1095 Mimořádné vydržení
§ 1096 Započtení vydržecí doby
§ 1097 Zákaz vydržení
§ 1098 Zastavení vydržecí doby
§ 1099-1108 Pododdíl 6 Převod vlastnického práva
§ 1101-1105 Převod vlastnického práva k movité věci
§ 1105 Převod vlastnického práva k nemovité věci
§ 1106-1108 Společná ustanovení o převodu vlastnického práva
§ 1109-1113 Pododdíl 7 Nabytí vlastnického práva od neoprávněného
§ 1114 Pododdíl 8 Nabytí vlastnického práva rozhodnutím orgánu veřejné moci
§ 1115-1239 Díl 4 Spoluvlastnictví
§ 1115-1120 Oddíl 1 Obecná ustanovení
§ 1121-1125 Oddíl 2 Spoluvlastnický podíl
§ 1126-1139 Oddíl 3 Správa společné věci
§ 1134-1139 Správce společné věci
§ 1139 Soudní úprava poměrů spoluvlastníků
§ 1140-1157 Oddíl 4 Oddělení ze spoluvlastnictví a zrušení spoluvlastnictví
§ 1150-1153 Ochrana třetích osob při rozdělení společné věci
§ 1154-1157 Odklad zrušení spoluvlastnictví
§ 1157 Odklad oddělení ze spoluvlastnictví
§ 1158-1222 Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví
§ 1158-1162 Pododdíl 1 Obecná ustanovení
§ 1160-1162 Společné části
§ 1163-1169 Pododdíl 2 Vznik jednotky
§ 1163 Výstavba
§ 1164 Zápis do veřejného seznamu
§ 1165 Rozhodnutí soudu
§ 1166-1169 Prohlášení
§ 1168 Odstranění vady prohlášení
§ 1169 Změna prohlášení
§ 1170-1174 Pododdíl 3 Výstavba domu s jednotkami
§ 1170 Smlouva o výstavbě
§ 1175-1188 Pododdíl 4 Práva a povinnosti vlastníka jednotky
§ 1185 Spoluvlastnictví jednotky
§ 1186-1188 Zvláštní ustanovení o převodu jednotky
§ 1189-1216 Pododdíl 5 Správa domu a pozemku
§ 1191-1193 Správa bez vzniku společenství vlastníků
§ 1194-1205 Společenství vlastníků
§ 1200 Založení společenství vlastníků
§ 1204 Vznik společenství vlastníků
§ 1205 Orgány společenství vlastníků
§ 1206-1209 Shromáždění
§ 1210-1214 Rozhodnutí mimo zasedání
§ 1215-1216 Zrušení společenství vlastníků
§ 1217-1219 Pododdíl 6 Zrušení bytového spoluvlastnictví
§ 1220-1222 Pododdíl 7 Společná ustanovení
§ 1223-1235 Oddíl 6 Přídatné spoluvlastnictví
§ 1223-1229 Obecná ustanovení
§ 1230-1235 Správa věci v přídatném spoluvlastnictví
§ 1236-1239 Oddíl 7 Zvláštní ustanovení o společenství jmění
§ 1240-1399 Díl 5 Věcná práva k cizím věcem
§ 1240-1256 Oddíl 1 Právo stavby
§ 1240-1242 Pododdíl 1 Obecná ustanovení
§ 1243-1249 Pododdíl 2 Vznik a zánik práva stavby
§ 1250-1256 Pododdíl 3 Právní poměry z práva stavby
§ 1257-1308 Oddíl 2 Věcná břemena
§ 1257-1259 Pododdíl 1 Obecná ustanovení o služebnostech
§ 1260-1262 Pododdíl 2 Nabytí služebnosti
§ 1263-1266 Pododdíl 3 Právní poměry ze služebnosti
§ 1267-1282 Pododdíl 4 Některé pozemkové služebnosti
§ 1267-1273 Služebnost inženýrské sítě
§ 1269 Opora cizí stavby
§ 1270 Služebnost okapu
§ 1271 Právo na svod dešťové vody
§ 1272 Právo na vodu
§ 1273 Služebnost rozlivu
§ 1274-1277 Služebnost stezky, průhonu a cesty
§ 1278-1282 Právo pastvy
§ 1283-1298 Pododdíl 5 Užívací právo
§ 1285-1293 Požívací právo
§ 1294-1296 Společná ustanovení
§ 1297-1298 Služebnost bytu
§ 1299-1302 Pododdíl 6 Zánik služebnosti
§ 1303-1308 Pododdíl 7 Reálná břemena
§ 1309-1394 Oddíl 3 Zástavní právo
§ 1309-1311 Pododdíl 1 Obecná ustanovení
§ 1312-1345 Pododdíl 2 Zastavení 
§ 1902 Novace
§ 1903-1905 Narovnání
§ 1906-1907 Společná ustanovení
§ 1908-2009 Díl 7 Zánik závazků
§ 1908-1980 Oddíl 1 Splnění
§ 1908-1913 Obecná ustanovení
§ 1914-1925 Řádné plnění
§ 1926-1938 Způsob plnění
§ 1939-1948 Poukázka
§ 1946 Poukázka na řad
§ 1947 Poukázka na doručitele
§ 1949-1953 Kvitance
§ 1952 Dlužní úpis
§ 1953 Náhradní splnění
§ 1954-1957 Místo plnění
§ 1958-1967 Čas plnění
§ 1968-1974 Prodlení dlužníka
§ 1975-1976 Prodlení věřitele
§ 1977-1980 Společná ustanovení
§ 1980 Fixní závazek
§ 1981-2009 Oddíl 2 Jiné způsoby zániku závazků
§ 1981 Dohoda
§ 1982-1992 Započtení
§ 1992 Odstupné
§ 1993-1994 Splynutí
§ 1995-1997 Prominutí dluhu
§ 1998-2000 Výpověď
§ 2001-2005 Odstoupení od smlouvy
§ 2006-2009 Následná nemožnost plnění
§ 2009 Smrt dlužníka nebo věřitele
§ 2010-2054 Díl 8 Zajištění a utvrzení dluhů
§ 2010-2017 Oddíl 1 Obecná ustanovení
§ 2012-2017 Jistota
§ 2018-2047 Oddíl 2 Zajištění dluhu
§ 2018-2028 Ručení
§ 2029-2039 Finanční záruka
§ 2040-2044 Zajišťovací převod práva
§ 2045-2047 Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů
§ 2048-2054 Oddíl 3 Utvrzení dluhu
§ 2048-2052 Smluvní pokuta
§ 2053-2054 Uznání dluhu
§ 2055-2893 HLAVA II ZÁVAZKY Z PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ
§ 2055-2188 Díl 1 Převedení věci do vlastnictví jiného
§ 2055-2078 Oddíl 1 Darování
§ 2055-2065 Pododdíl 1 Obecná ustanovení
§ 2055 Základní ustanovení
§ 2062 Darování podpory
§ 2063 Darování pro případ smrti
§ 2066-2067 Pododdíl 2 Zvláštní ustanovení o platnosti darování
§ 2068-2078 Pododdíl 3 Odvolání daru
§ 2068-2071 Odvolání daru pro nouzi
§ 2072-2075 Odvolání daru pro nevděk
§ 2076-2078 Společná ustanovení
§ 2079-2183 Oddíl 2 Koupě
§ 2079-2084 Pododdíl 1 Obecná ustanovení
§ 2079 Základní ustanovení
§ 2085-2127 Pododdíl 2 Koupě movité věci
§ 2085-2086 Základní ustanovení
§ 2087-2094 Povinnosti prodávajícího
§ 2095-2098 Předmět koupě
§ 2099-2112 Práva z vadného plnění
§ 2113-2117 Záruka za jakost
§ 2118-2120 Povinnosti kupujícího
§ 2121-2125 Nebezpečí škody na věci
§ 2126-2127 Svépomocný prodej
§ 2128-2131 Pododdíl 3 Koupě nemovité věci
§ 2132-2157 Pododdíl 4 Vedlejší ujednání při kupní smlouvě
§ 2132-2134 Výhrada vlastnického práva
§ 2135-2149 Výhrada zpětné koupě
§ 2139 Výhrada zpětného prodeje
§ 2140 Předkupní právo
§ 2150-2151 Koupě na zkoušku
§ 2152-2153 Výhrada lepšího kupce
§ 2154-2157 Cenová doložka
§ 2157 Jiná vedlejší ujednání
§ 2158-2174 Pododdíl 5 Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě
§ 2161 Jakost při převzetí
§ 2165-2174 Práva z vadného plnění
§ 2175-2183 Pododdíl 6 Zvláštní ustanovení o koupi závodu
§ 2184-2188 Oddíl 3 Směna
§ 2184 Základní ustanovení
§ 2189-2400 Díl 2 Přenechání věci k užití jinému
§ 2189-2192 Oddíl 1 Výprosa
§ 2189 Základní ustanovení
§ 2193-2200 Oddíl 2 Výpůjčka
§ 2193 Základní ustanovení
§ 2201-2331 Oddíl 3 Nájem
§ 2201-2234 Pododdíl 1 Obecná ustanovení
§ 2201 Základní ustanovení
§ 2202 Předmět nájmu
§ 2205-2212 Pronajímatel
§ 2213-2214 Nájemce
§ 2215-2216 Podnájem
§ 2217-2218 Nájemné
§ 2219-2220 Další práva a povinnosti stran
§ 2221-2224 Změna vlastnictví
§ 2225-2234 Skončení nájmu
§ 2235-2301 Pododdíl 2 Zvláštní ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu
§ 2235-2241 Základní ustanovení
§ 2239 Zakázaná ujednání