Část první

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST § 1 - § 654

První část občanského zákoníku je rozdělena do pěti hlav, které upravují obecné principy občanského práva, osoby v právu, zastoupení, věci a jejich dělení a právní skutečnosti. 

§ 1-14 HLAVA I PŘEDMĚT ÚPRAVY A JEJÍ ZÁKLADNÍ ZÁSADY
§ 1-8 Díl 1 Soukromé právo
§ 9-11 Díl 2 Užití předpisů občanského práva
§ 12-14 Díl 3 Ochrana soukromých práv
§ 14 Svépomoc
§ 15-435 HLAVA II OSOBY
§ 15-22 Díl 1 Všeobecná ustanovení
§ 23-117 Díl 2 Fyzické osoby
§ 23-37 Oddíl 1 Obecná ustanovení
§ 26 Důkaz smrti
§ 29 Změna pohlaví
§ 30 Zletilost
§ 31-36 Nezletilí
§ 37 Přiznání svéprávnosti
§ 38-65 Oddíl 2 Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat
§ 38-44 Předběžné prohlášení
§ 45-48 Nápomoc při rozhodování
§ 49-54 Zastoupení členem domácnosti
§ 55-65 Omezení svéprávnosti
§ 66-70 Oddíl 3 Nezvěstnost
§ 71-76 Oddíl 4 Domněnka smrti
§ 77-80 Oddíl 5 Jméno a bydliště člověka
§ 77-78 Jméno člověka a jeho ochrana
§ 79 Pseudonym
§ 80 Bydliště
§ 81-117 Oddíl 6 Osobnost člověka
§ 81-83 Pododdíl 1 Obecná ustanovení
§ 84-90 Pododdíl 2 Podoba a soukromí
§ 91-103 Pododdíl 3 Právo na duševní a tělesnou integritu
§ 93-103 Zásah do integrity
§ 104-110 Pododdíl 4 Práva člověka převzatého do zdravotnického zařízení bez jeho souhlasu
§ 111-112 Pododdíl 5 Nakládání s částmi lidského těla
§ 113-117 Pododdíl 6 Ochrana lidského těla po smrti člověka
§ 118-418 Díl 3 Právnické osoby
§ 118-209 Oddíl 1 Obecná ustanovení
§ 120-121 Veřejné rejstříky právnických osob
§ 122-131 Ustavení a vznik právnické osoby
§ 132-137 Název
§ 136 Sídlo
§ 138-143 Přemístění sídla
§ 144-145 Účel právnických osob
§ 146-150 Veřejná prospěšnost
§ 151-160 Orgány právnické osoby
§ 161-167 Jednání za právnickou osobu
§ 168-173 Zrušení právnické osoby
§ 174-184 Přeměna právnické osoby
§ 185-186 Zánik právnické osoby
§ 187-209 Likvidace
§ 210-302 Oddíl 2 Korporace
§ 210-213 Pododdíl 1 Obecně o korporacích
§ 214-302 Pododdíl 2 Spolek
§ 218-221 Založení spolku
§ 222-225 Ustavující schůze
§ 226-227 Vznik spolku
§ 228-231 Pobočný spolek
§ 232-236 Členství
§ 236 Seznam členů
§ 237-242 Zánik členství
§ 243-247 Organizace spolku
§ 247 Nejvyšší orgán spolku
§ 248-257 Členská schůze
§ 255 Dílčí členské schůze
§ 256 Shromáždění delegátů
§ 257 Náhradní zasedání členské schůze
§ 258-261 Neplatnost rozhodnutí orgánu spolku
§ 262-264 Kontrolní komise
§ 265-268 Rozhodčí komise
§ 268 Zrušení spolku
§ 269-273 Likvidace spolku
§ 274-287 Fúze spolků
§ 288-302 Rozdělení spolku
§ 303-401 Oddíl 3 Fundace
§ 303-305 Pododdíl 1 Obecně o fundacích
§ 306-393 Pododdíl 2 Nadace
§ 309-316 Založení nadace
§ 314 Statut nadace
§ 315 Vznik nadace
§ 316 Změna sídla nadace
§ 317-320 Změna nadační listiny
§ 321-326 Zvláštní ustanovení o změně účelu nadace
§ 327-334 Vklady do nadace
§ 335-341 Majetek nadace a nadační kapitál
§ 342-343 Zvýšení nadačního kapitálu
§ 344-346 Snížení nadačního kapitálu
§ 347-348 Společná ustanovení
§ 349-352 Přidružený fond
§ 353-357 Nadační příspěvek
§ 357 Náklady správy
§ 358-361 Výroční zpráva
§ 362-367 Správní rada
§ 368-372 Dozorčí rada
§ 373-375 Revizor
§ 376-381 Zrušení nadace s likvidací
§ 382-390 Přeměna nadace
§ 391-393 Změna právní formy nadace na nadační fond
§ 394-401 Pododdíl 3 Nadační fond
§ 397 Vznik nadačního fondu
§ 402-418 Oddíl 4 Ústav
§ 404 Název ústavu
§ 405 Založení ústavu
§ 407 Vznik ústavu
§ 408 Ředitel
§ 409-412 Správní rada
§ 413 Statut ústavu
§ 416 Výroční zpráva
§ 419 Díl 4 Spotřebitel
§ 420-435 Díl 5 Podnikatel
§ 423-429 Obchodní firma
§ 429 Sídlo podnikatele
§ 430-435 Zastoupení podnikatele
§ 432 Zákaz konkurence
§ 436-488 HLAVA III ZASTOUPENÍ
§ 436-440 Díl 1 Všeobecná ustanovení
§ 441-456 Díl 2 Smluvní zastoupení
§ 441-449 Oddíl 1 Obecná ustanovení
§ 450-456 Oddíl 2 Prokura
§ 457-488 Díl 3 Zákonné zastoupení a opatrovnictví
§ 457-464 Oddíl 1 Obecná ustanovení
§ 465-485 Oddíl 2 Opatrovnictví člověka
§ 472-485 Opatrovnická rada
§ 485 Soupis jmění a vyúčtování správy
§ 486-488 Oddíl 3 Opatrovnictví právnické osoby
§ 489-544 HLAVA IV VĚCI A JEJICH ROZDĚLENÍ
§ 489-495 Díl 1 Všeobecná ustanovení
§ 496-504 Díl 2 Rozdělení věcí
§ 496 Věci hmotné a nehmotné
§ 497 Ovladatelné přírodní síly
§ 498 Nemovité a movité věci
§ 499 Zastupitelná věc
§ 500 Zuživatelná věc
§ 501 Hromadná věc
§ 502 Obchodní závod
§ 503 Pobočka
§ 504 Obchodní tajemství
§ 505-513 Díl 3 Součást věci a příslušenství věci
§ 505-509 Součást věci
§ 510-513 Příslušenství věci
§ 514-544 Díl 4 Cenný papír
§ 514-524 Oddíl 1 Obecná ustanovení
§ 516 Zastupitelné cenné papíry
§ 518 Forma cenného papíru
§ 519 Emise cenného papíru
§ 520 Vydání cenného papíru
§ 522 Stejnopisy
§ 523 Kupón
§ 524 Hromadná listina
§ 525-528 Oddíl 2 Zaknihované cenné papíry
§ 525 Zaknihovaný cenný papír
§ 526 Evidence zaknihovaných cenných papírů
§ 527 Účet vlastníka
§ 528 Účet zákazníků
§ 529-544 Oddíl 3 Přeměna cenného papíru na zaknihovaný cenný papír a přeměna zaknihovaného cenného papíru na cenný papír
§ 529-535 Pododdíl 1 Přeměna cenného papíru na zaknihovaný cenný papír
§ 536-544 Pododdíl 2 Přeměna zaknihovaného cenného papíru na cenný papír
§ 545-654 HLAVA V PRÁVNÍ SKUTEČNOSTI
§ 545-599 Díl 1 Právní jednání
§ 545-554 Oddíl 1 Všeobecná ustanovení
§ 548-550 Podmínka
§ 550 Doložení času
§ 551-554 Zdánlivé právní jednání
§ 555-558 Oddíl 2 Výklad právních jednání
§ 559-564 Oddíl 3 Forma právních jednání
§ 565-569 Oddíl 4 Soukromá listina a veřejná listina
§ 565-566 Soukromá listina
§ 567-569 Veřejná listina
§ 570-573 Oddíl 5 Právní jednání vůči nepřítomné osobě
§ 573 Domněnka doby dojití
§ 574-588 Oddíl 6 Neplatnost právních jednání
§ 574-579 Všeobecná ustanovení
§ 580-582 Hlavní důvody neplatnosti
§ 583-585 Omyl
§ 586-588 Následky neplatnosti
§ 589-599 Oddíl 7 Relativní neúčinnost
§ 600-608 Díl 2 Právní události
§ 600 Všeobecné ustanovení
§ 601-604 Význam času
§ 605-608 Počítání času
§ 609-654 Díl 3 Promlčení a prekluze
§ 609-653 Oddíl 1 Promlčení
§ 609-628 Pododdíl 1 Všeobecná ustanovení
§ 619-628 Počátek promlčecí lhůty
§ 629-644 Pododdíl 2 Délka promlčecí lhůty
§ 629-630 Obecná ustanovení
§ 631-644 Zvláštní ustanovení
§ 645-652 Pododdíl 3 Běh promlčecí lhůty
§ 653 Pododdíl 4 Obnovení nároku a běh nové promlčecí lhůty
§ 654 Oddíl 2 Prekluze