Část čtvrtá

Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

§ 1902 Novace
§ 1903-1905 Narovnání
§ 1906-1907 Společná ustanovení
§ 1908-2009 Díl 7 Zánik závazků
§ 1908-1980 Oddíl 1 Splnění
§ 1908-1913 Obecná ustanovení
§ 1914-1925 Řádné plnění
§ 1926-1938 Způsob plnění
§ 1939-1948 Poukázka
§ 1946 Poukázka na řad
§ 1947 Poukázka na doručitele
§ 1949-1953 Kvitance
§ 1952 Dlužní úpis
§ 1953 Náhradní splnění
§ 1954-1957 Místo plnění
§ 1958-1967 Čas plnění
§ 1968-1974 Prodlení dlužníka
§ 1975-1976 Prodlení věřitele
§ 1977-1980 Společná ustanovení
§ 1980 Fixní závazek
§ 1981-2009 Oddíl 2 Jiné způsoby zániku závazků
§ 1981 Dohoda
§ 1982-1992 Započtení
§ 1992 Odstupné
§ 1993-1994 Splynutí
§ 1995-1997 Prominutí dluhu
§ 1998-2000 Výpověď
§ 2001-2005 Odstoupení od smlouvy
§ 2006-2009 Následná nemožnost plnění
§ 2009 Smrt dlužníka nebo věřitele
§ 2010-2054 Díl 8 Zajištění a utvrzení dluhů
§ 2010-2017 Oddíl 1 Obecná ustanovení
§ 2012-2017 Jistota
§ 2018-2047 Oddíl 2 Zajištění dluhu
§ 2018-2028 Ručení
§ 2029-2039 Finanční záruka
§ 2040-2044 Zajišťovací převod práva
§ 2045-2047 Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů
§ 2048-2054 Oddíl 3 Utvrzení dluhu
§ 2048-2052 Smluvní pokuta
§ 2053-2054 Uznání dluhu
§ 2055-2893 HLAVA II ZÁVAZKY Z PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ
§ 2055-2188 Díl 1 Převedení věci do vlastnictví jiného
§ 2055-2078 Oddíl 1 Darování
§ 2055-2065 Pododdíl 1 Obecná ustanovení
§ 2055 Základní ustanovení
§ 2062 Darování podpory
§ 2063 Darování pro případ smrti
§ 2066-2067 Pododdíl 2 Zvláštní ustanovení o platnosti darování
§ 2068-2078 Pododdíl 3 Odvolání daru
§ 2068-2071 Odvolání daru pro nouzi
§ 2072-2075 Odvolání daru pro nevděk
§ 2076-2078 Společná ustanovení
§ 2079-2183 Oddíl 2 Koupě
§ 2079-2084 Pododdíl 1 Obecná ustanovení
§ 2079 Základní ustanovení
§ 2085-2127 Pododdíl 2 Koupě movité věci
§ 2085-2086 Základní ustanovení
§ 2087-2094 Povinnosti prodávajícího
§ 2095-2098 Předmět koupě
§ 2099-2112 Práva z vadného plnění
§ 2113-2117 Záruka za jakost
§ 2118-2120 Povinnosti kupujícího
§ 2121-2125 Nebezpečí škody na věci
§ 2126-2127 Svépomocný prodej
§ 2128-2131 Pododdíl 3 Koupě nemovité věci
§ 2132-2157 Pododdíl 4 Vedlejší ujednání při kupní smlouvě
§ 2132-2134 Výhrada vlastnického práva
§ 2135-2149 Výhrada zpětné koupě
§ 2139 Výhrada zpětného prodeje
§ 2140 Předkupní právo
§ 2150-2151 Koupě na zkoušku
§ 2152-2153 Výhrada lepšího kupce
§ 2154-2157 Cenová doložka
§ 2157 Jiná vedlejší ujednání
§ 2158-2174 Pododdíl 5 Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě
§ 2161 Jakost při převzetí
§ 2165-2174 Práva z vadného plnění
§ 2175-2183 Pododdíl 6 Zvláštní ustanovení o koupi závodu
§ 2184-2188 Oddíl 3 Směna
§ 2184 Základní ustanovení
§ 2189-2400 Díl 2 Přenechání věci k užití jinému
§ 2189-2192 Oddíl 1 Výprosa
§ 2189 Základní ustanovení
§ 2193-2200 Oddíl 2 Výpůjčka
§ 2193 Základní ustanovení
§ 2201-2331 Oddíl 3 Nájem
§ 2201-2234 Pododdíl 1 Obecná ustanovení
§ 2201 Základní ustanovení
§ 2202 Předmět nájmu
§ 2205-2212 Pronajímatel
§ 2213-2214 Nájemce
§ 2215-2216 Podnájem
§ 2217-2218 Nájemné
§ 2219-2220 Další práva a povinnosti stran
§ 2221-2224 Změna vlastnictví
§ 2225-2234 Skončení nájmu
§ 2235-2301 Pododdíl 2 Zvláštní ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu
§ 2235-2241 Základní ustanovení
§ 2239 Zakázaná ujednání