§ 2775-2778 Pojistka

Pojistka
§ 2775
(1) Pojistitel vydá pojistníkovi pojistku jako potvrzení o uzavření smlouvy.
(2) Při ztrátě, poškození nebo zničení pojistky vydá pojistitel na žádost a náklady pojistníka druhopis pojistky; to platí obdobně o vydání kopie smlouvy.

§ 2776
Zakládá-li smlouva povinnost předložit pojistku k uplatnění práva na pojistné plnění, může pojistitel požadovat, aby se původní pojistka před vydáním druhopisu umořila.

§ 2777
(1) Nebyla-li smlouva uzavřena v písemné formě, uvede pojistitel v pojistce alespoň
a) číslo smlouvy,
b) určení pojistitele a pojistníka,
c) určení oprávněné osoby nebo způsobu, jakým bude určena,
d) pojistnou událost a pojistné nebezpečí,
e) výši pojistného, jeho splatnost a údaj, zda se jedná o pojištění běžné či jednorázové,
f) pojistnou dobu,
g) případná odchylná ujednání od pojistných podmínek a
h) bylo-li při pojištění osob ujednáno, že se oprávněná osoba bude podílet na výnosech pojistitele, pak i způsob výše určení podílu.
(2) Je-li smlouva uzavřená v písemné formě, musí obsahovat údaje uvedené v odstavci 1 a pojistitel uvede v pojistce alespoň
a) číslo smlouvy,
b) určení pojistitele a pojistníka,
c) určení oprávněné osoby nebo způsobu, jakým bude určena,
d) pojistnou událost a pojistné nebezpečí a
e) pojistnou dobu.
(3) Při určení osob podle odstavce 1 nebo 2 se uvede jejich jméno nebo jména, adresa bydliště nebo sídla a identifikující údaj. To platí i tehdy, má-li být určen pojištěný.

§ 2778
K ujednání, kterým se strany odchýlí od § 2775 nebo 2777, se nepřihlíží. To platí i v případě, vzdá-li se pojistník práva na vydání pojistky.

Žádné komentáře:

Okomentovat