§ 2053-2054 Uznání dluhu

Uznání dluhu
§ 2053
Uzná-li někdo svůj dluh co do důvodu i výše prohlášením učiněným v písemné formě, má se za to, že dluh v rozsahu uznání v době uznání trvá.

§ 2054
(1) Placení úroků se považuje za uznání dluhu ohledně částky, z níž se úroky platí.
(2) Plní-li dlužník dluh zčásti, má částečné plnění účinky uznání zbytku dluhu, lze-li z okolností usoudit, že tímto plněním dlužník uznal i zbytek dluhu.
(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 neplatí, je-li pohledávka věřitele již promlčena.

Žádné komentáře:

Okomentovat